Процедура „Избор на изпълнител с публична покана” с наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатично оборудване по проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“

Предмет на процедурата:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатично оборудване  - високонапорна климатична система (комплект), състояща се от вътрешно и външно тяло, за таванен монтаж –  30 бр. “

      

Tryjna procedura Grippa AD.pdf

 

Процедура „Избор на изпълнител с публична покана” с наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатично оборудване по проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“

Предмет на процедурата:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на климатично оборудване  - високонапорна климатична система (комплект), състояща се от вътрешно и външно тяло, за таванен монтаж –  30 бр. “

      

1. Публична покана_160_ZUSESIF.pdf

2  Tehn_specifikacia klimatici.pdf

3. Iziskvania_oferti_PMS 160 .pdf

4. Образец на оферта_клим..pdf

5. Metodika_za_ocenka_PMS 160 .pdf

6. Примерен Образец на декларация на кандидата _160.pdf

7. proectodogovor.pdf

8. Deklaracia EIK.pdf

9. Declaracia_izpulnenie.pdf

 

 

 

Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „"Подобряване условията на труд в
"ГРИППА" АД

      „ГРИППА“ АД стартира изпълнението на проект №BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „"Подобряване условията на труд в "ГРИППА" АД" , финансиран от Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 379 324.50 лв., от които 322 425.82 лв. европейско и 56 898.68 лв. национално финансиране.

     Общата цел на проекта е подобряване условията на труд и управленските процеси в дружеството чрез изграждането на съвременна система от трудови стандарти и процедури за повишаване качеството на работните места и повишаване на производителността на заетите в „ГРИППА” АД.

 Очаквани резултати:

     Чрез внедряването на нов организационен модел и система за управление на човешките ресурси и чрез заложените инвестиции в безопасни и здравословни условия на труд, проектът допринася също и за постигането на Специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ на Инвестиционен приоритет 7 от Приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014-2020.

     Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „"Подобряване условията на труд в "ГРИППА" АД" , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГРИППА“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Тръжна документация

за „Доставка и монтаж на ПВЦ дограма във връзка с изпълнение на Дейност „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, Поддейност „Осигуряване на средства за колективна защита чрез модернизация на работни помещения на дружеството в гр. Правец“

1. Примерен Образец на публична покана_160_ZUSESIF.pdf

2. Примерен Образец на оферта_160.pdf

3. Iziskvania_oferti_PMS 160 (1) (1).pdf

4. ehnicheska_specifikacia.pdf

5. Metodika_za_ocenka_PMS 160 (1).pdf

6. Forma_spisuk  shodni deinosti.pdf

7. Примерен Образец на декларация на кандидата _160.pdf

8. proectodogovor_revised.pdf

9. Deklaracia EIK.pdf

10. Declaracia_izpulnenie.pdf