„ГРИППА” АД притежава сертификати по три международни стандарти:

ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството

През 2006 г. „ГРИППА” е сертифицирана по международния стандарт за управление на качеството и успешно преминава процесите по пресертификация.

 

 

БДС ISO EN 22000:2018 – Система за управление безопасността на храната

Като част от хранителната верига за безопасна храна „ГРИППА” демонстрира способността си да контролира рисковете при производството на опаковки за храни, като през 2013 г. се сертифицира по международния стандарт за безопасност на храната.

 

БДС ISO EN 45001:2018 – Система за управление на здравето и безопасността при работа

През 2018г. фирма Гриппа АД е сертифицирана по международен стандарт за управление на здравето и безопасността при работа.

 

КАЧЕСТВО:

„ГРИППА” работи само с лицензирани и утвърдени доставчици на суровини с което гарантира произхода, качеството и безопасността на опаковките.

 

 

КОНТРОЛ:

В производствените цехове на компанията се осъществява непрекъснат входящ, производствен и изходящ контрол.

  • Контрол на изходните суровини – полимери, оцветители, мастила и опаковачен материал;
  • Контрол на технологичната поточност по етапите на производство;
  • Контрол на готов продукт.

 

 

Етапите на производство подлежат и на тристепенен мониторингов контрол от:

Екип по НАССР – осъществява непрекъснат контрол в производствените цехове по отношение на хигиенно състояние на сграден фонд, технологично оборудване, производствен персонал, както и периодичен лабораторен анализ в Акредитирани лаборатории за безопасността на опаковките.

Фирмена Физикомеханична лаборатория – осъществява контрол на изходящите суровини и готов продук по отношение на физичните характеристики на полимерите касаещи качествени и надеждни опаковки.

  

Политика по безопасност на храните.

 

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.